Nyheder

Nyhedssiden vil løbende blive opdateret som projektet skrider frem. I menuen vil du løbende kunne følge med, når der sker nyt i projektet. Ligeledes vil relevant materiale fre borgermøder og lignende også kunne findes her.

Status
Her kan du orientere dig i projektforløbet. Siden opdateres, når der sker nyt omkring projektet

Januar 2023
  • Byrådet i Vesthimmerlands Kommune og Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune vedtog den 15.12.2022 at offentliggøre hhv. forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplaner.
  • Planforslagene med tilhørende miljørapport samt udkast til §25-tilladelse er nu i offentlig høring. Du kan klikke her for at læse mere om planer og høringsproces.

November 2022
  • Tilpasningsforslagene til projektet forventes behandlet den 28. november 2022 i både Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommune. Derefter kommer den 8 ugers offentlige høring.

Juni-Juli 2022
  • Debatoplæg for retlig lovliggørelse af vindmølleprojekt ved Thorup-Sletten var i offentlig høring fra 15. juni til 6. juli 2022
Marts 2021

I feltet til venstre kan I læse afgørelsen fra Nævnenes Hus.
1. oktober 2019:

Byggeriet har nu stået på siden midten af maj måned og det sidste af de 18 fundamenter er blevet støbt. Dermed er den største opgave løst på anlægssiden og endda 1 uge før planlagt i tidsplanen.

Dette betyder at arbejdet med anlæggelse af veje og kranpladser, pælefundering, grundvandssænkning samt støbning af fundamenter er færdiggjort på 4,5 måneder.

Dette har kun været muligt med stor indsats fra dygtige entreprenører og en stor vilje til samarbejde fra lodsejere og forpagtere i området.

Der arbejdes stadig i området med ned gravning af kabler og bygning af transformerstation.

Kabelarbejdet er cirka 50% færdigt, og er forventes færdigt om en måneds tid. Transformer skal står færdig i december måned og arbejdet er påbegyndt.

De næste par uger bruges til at klargøre siten til Siemens kommer med udstyr, kraner og møller fra uge 42. Hermed begynder sidste del af byggeriet med rejsning og installation af møller.

Vindpark Thorup-Sletten – Eurowind Energy A/S’ hidtil største vindmølleprojekt
Dato: 16-10-2018

Efter flere års arbejde er Vindpark Thorup-Sletten nu endeligt godkendt på et ekstraordinært byrådsmøde i Jammerbugt Kommune. Projektet kommer til at bestå af 18 vindmøller.

Vindmøllerne skal rejses ved Thorup-Sletten nordvest for Aggersund, hvor 9 af møllerne vil stå i Vesthimmerlands Kommune og 9 i Jammerbugt Kommune. Det ambitiøse projekt er et repowering projekt, hvor der nedtages 22 mindre møller i og omkring området. De 18 nye møller bliver enten Vestas V126 - 3,6 MW eller Siemens SWT 130 – 4,3MW. Uanset valg af producent, vil de nye møller have en totalhøjde på lige under 150 m, og have en samlet effekt på op til 77 MW samt en elproduktion, svarende til det årlige elforbrug for ca. 65.000 husstande.

Projektet er et samarbejde mellem Eurowind Energy A/S og GK Gruppen ApS, hvor Eurowind Energy A/S ejer 65 % af projektrettighederne og GK Gruppen ApS ejer de resterende 35 %. Eurowind Energy A/S vil forestå byggeprocessen når den bliver igangsat.

I henhold til køberetsordningen vil 20 % af projektet i Thorup-Sletten blive udbudt til kostpris til personer bosiddende i de to kommuner, hvor møllerne opstilles. For mere information herom, henvises til projektets egen hjemmeside www.VindparkThorup-Sletten.dk.

Næste step er deltagelse i Energistyrelsens auktion for at opnå strømtillæg de næste 20 år. Projektet forventes igangsat i 2019 og den nuværende tidshorisont er, at møllerne er rejst og idriftsat i 2019 eller 2020. Dermed bliver Vindpark Thorup-Sletten Eurowind Energy A/S’ største enkeltstående projekt til dato.